Stephen Thackeray

First name
Stephen
Middle name
J
Last name
Thackeray